Strona główna
Rejestracja Zaloguj się

Kliknij aby bezp?atnie zapyta? o ofert?!Zapytaj o leasing 4x1% - bezp?atnie

Na forum
TEMATY W NASZYM SERWISIE
Sonda
Jak kupisz samochód?
W kredycie
W leasingu

Wyniki
Z NASZEJ ENCYKLOPEDII
Hasło: BIK

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja powo?ana przez Zwi?zek Banków Polskich, która gromadzi i przetwarza info...

 • Wszystko o
 • Kredycie
 • Leasingu
 • AC/OC/NW
 • Auto w firmie
Kredyt samochodowy na u?ywane auto Kredyt samochodowy na u?ywane auto

Podejmuj?c decyzj? o zakupie auta zastanawiamy si? czy ma by? to auto nowe czy u?ywane. Z pewno?ci? ka?dy chcia?by sobie pozwoli? na auto prosto z salonu, ale niestety nie ka?dego na to sta?. Dlatego banki wychodz? naprzeciw naszym potrzebom i oferuj? mo?liwo?? skredytowania wymarzonego pojazdu. Wi?kszo?? z nas kupuje auta u?ywane, wi?c nimi si? zajmiemy.

Jak wiemy, ofert na rynku finansowym jest sporo. Ka?dy bank posiada ofert? kredytu samochodowego, mniej lub bardziej korzystn?. Warto wi?c zapozna? si? z kilkoma ofertami nie poprzestawa? na jednej. W internecie znajdziemy pe?no opinii klientów o danych bankach oraz porównywarki kredytowe, co równie? nam mo?e pomóc przy wyborze.


Czytaj więcej

Zabezpieczenia kredytu samochodowego

 

Ile banków, tyle ofert. Wybór na pewno nie jest prosty, ka?dy bank kusi czym? innym. Je?li zdecydowali?my si? na konkretn? ofert? powinni?my zainteresowa? si? kwesti? zabezpieczenia tego kredytu. Dzi?ki niemu oprocentowanie jest ni?sze.

 

 

 


Czytaj więcej
Kredyt samochodowy na u?ywane auto Kredyt samochodowy na u?ywane auto

Podejmuj?c decyzj? o zakupie auta zastanawiamy si? czy ma by? to auto nowe czy u?ywane. Z pewno?ci? ka?dy chcia?by sobie pozwoli? na auto prosto z salonu, ale niestety nie ka?dego na to sta?. Dlatego banki wychodz? naprzeciw naszym potrzebom i oferuj? mo?liwo?? skredytowania wymarzonego pojazdu. Wi?kszo?? z nas kupuje auta u?ywane, wi?c nimi si? zajmiemy.

Jak wiemy, ofert na rynku finansowym jest sporo. Ka?dy bank posiada ofert? kredytu samochodowego, mniej lub bardziej korzystn?. Warto wi?c zapozna? si? z kilkoma ofertami nie poprzestawa? na jednej. W internecie znajdziemy pe?no opinii klientów o danych bankach oraz porównywarki kredytowe, co równie? nam mo?e pomóc przy wyborze.


Czytaj więcej

Zabezpieczenia kredytu samochodowego

 

Ile banków, tyle ofert. Wybór na pewno nie jest prosty, ka?dy bank kusi czym? innym. Je?li zdecydowali?my si? na konkretn? ofert? powinni?my zainteresowa? si? kwesti? zabezpieczenia tego kredytu. Dzi?ki niemu oprocentowanie jest ni?sze.

 

 

 


Czytaj więcej
Leasing operacyjny czy finansowy

Decyduj?c si? na zakup auta do firmy mo?emy w ró?ny sposób go sfinansowa?. Oczywi?cie najlepsz? opcj? jest zakup za gotówk?, znamy konktretn? cen? jak? wydamy i jeste?my odrazu w?a?cicelami. Jednak nie wszyscy maj? to szcz??cie. Czasem trzeba si? ratowa? kredytem lub leasingiem.


Czytaj więcej

Leasing konsumencki

Mówi?c o leasingu zawsze ??czymy go z prowadzeniem dzia?alno?ci gospodarczej. I mo?e s?usznie, poniewa? do pewnego momentu leasingu by? kierowany tylko do firm. Ta forma finansowania jest najpopularniejsza w?a?nie je?li chodzi o przedsi?biorstwa.


Czytaj więcej
Obowi?zkowe ubezpieczenie OC

Oc jest obowi?zkowym ubezpieczeniem, które powinien posiada? ka?dy pojazd. Zobowi?zuje nas do tego Ustawa o Ubezpieczeniach Obowi?zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Umow? zawiera si? na okres 12 miesi?cy. Mimo tego, ?e OC gwarantuje takie same warunki i zakres ochrony to mo?emy spotka? si? ró?nymi wysoko?ciami sk?adek na ten sam pojazd.

 


Ka?de towarzystwo ubezpieczeniowe wylicza indywidualnie warto?? sk?adki. S? jednak konkretne czynniki które maj? wp?yw na jej wysoko??:

-model i marka pojazdu
-warto?? auta i jego wiek
-pojemno?? silnika
-miejsce zamieszkania
-dotychczasowy przebieg ubezpieczenia
-wiek kierowcy
-okres posiadania prawa jazdy
-stan cywilny
-posiadanie dzieci

W internecie dost?pne s? kalkulatory, które pomog? nam wybra? najta?sze ubezpieczenie. Wystarczy wpisa? kilka danych i kalkulator porówna nam oferty.

Pami?tajmy równie?, o tym aby zawsze mie? przy sobie potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia, podczas kontroli drogowej za jego brak mo?emy dosta? mandat karny wysoko?ci 50z?.


Czytaj więcej

Ubezpieczenie szyb Ubezpieczenie szyb

Uszkodzenia szyb zdarzaj? si? stosunkowo cz?sto, zazwyczaj nie z naszej winy. Przyczyny mog? by? ró?ne, pocz?wszy od warunków atmosferycznych np. gradobicie, w skutek uderzenia kamieni wyskakuj?cych spod kó? lub nawet samej kradzie?y.


Czytaj więcej
Po raz kolejny o samochodach z kratk?, czyli plany fiskusa na rozliczanie aut osobowych w firmie od 2014r Po raz kolejny o samochodach z kratk?, czyli plany fiskusa na rozliczanie aut osobowych w firmie od 2014r

Po tym, jak w 2010 roku uraczono nas now? ustaw? podatkow? zwi?zan? z samochodami  osobowymi w firmie, Ministerstwo Finansów znowu pracuje nad przepisami. Obecnie odliczenie VAT od zakupu wynosi maksymalnie 60%, ale nie wi?cej ni? 6000z? zrównuj?c ulgi „osobówek” z „kratkami”. Wed?ug nowego projektu – wa?nego od 2014 roku – zmieni? si? zasady naliczania ulg. Ma to by? 50% ale nie wi?cej ni? 8000z? podatku VAT od zakupu lub leasingu. Nowo?ci? jest odliczenie 50% warto?ci VAT od paliwa.


Czytaj więcej

Tomasz Tratkiewicz o bankowozach C Tomasz Tratkiewicz o bankowozach C

Jaki? czas temu wspominali?my o rosn?cej popularno?ci Bankowozów typu C jako samochodów z pe?nym odliczeniem VAT. Zauwa?y?y to równie? osoby decyzyjne w Ministerstwie Finansów i pracuj? nad nowelizacj? rozporz?dzenia, aby zlikwidowa? ulgi zwi?zane z nimi zwi?zane. Ju? teraz wiadomo, ?e ulgi na samochody z kratk? nie wróc? w 2013r i pó?niej. Od przysz?ego roku zmieni? si? równie? przepisy w sprawie Bankowozów. Poni?ej fragment wywiadu z Tomaszem Tratkiewiczem – Dyrektorem Departament Podatku od Towarów i Us?ug.


Czytaj więcej

REKLAMA:     Kredyty samochodowe        Leasing samochodów         Leasing maszyn

 • Do pobrania
 • Do banku
 • Do zakupu
 • Do leasingu
 • Ubezpieczenia
Umowa kupna samochodu (do kredytu w *.doc) Umowa kupna samochodu (do kredytu w *.doc)
Umowa kupna-sprzeda?y przystosowana do transakcji, gdzie jest wielu w?a?cicieli oraz do zakupu na kredyt. Format *.doc - do edycji przy komputerze.

Umowa kupna samochodu (do kredytu w *.pdf) Umowa kupna samochodu (do kredytu w *.pdf)
Umowa kupna-sprzeda?y przystosowana do transakcji, gdzie jest wielu w?a?cicieli oraz do zakupu na kredyt. Format *.pdf - do r?cznego wype?nienia.
Za?wiadczenie o zarobkach Za?wiadczenie o zarobkach
Dokument przedstawiany do banku w przypadku procedury standardowej w kredycie samochodowym

Lista do wniosku kredytowego Lista do wniosku kredytowego
Lista dokumentów i informacji jakie potrzebne nam b?d? aby z?o?y? wniosek o kredyt samochodowy. Uwaga: Wi?kszo?? przedatwicieli umo?liwia z?o?enie wniosku na samochód "zbli?ony" do tego który b?dziemy kredytowa?
Umowa kupna samochodu (do kredytu w *.doc) Umowa kupna samochodu (do kredytu w *.doc)
Umowa kupna-sprzeda?y przystosowana do transakcji, gdzie jest wielu w?a?cicieli oraz do zakupu na kredyt. Format *.doc - do edycji przy komputerze.

Umowa kupna samochodu (do kredytu w *.pdf) Umowa kupna samochodu (do kredytu w *.pdf)
Umowa kupna-sprzeda?y przystosowana do transakcji, gdzie jest wielu w?a?cicieli oraz do zakupu na kredyt. Format *.pdf - do r?cznego wype?nienia.
Dokumenty wymagane do wniosku leasingowego Dokumenty wymagane do wniosku leasingowego
Lista dokumentów wymaganych do z?o?enia wniosku leasingowego na samochód w procedurze uproszczonej
Wypowiedzenie ubezpieczenia OC Wypowiedzenie ubezpieczenia OC
Druk wypowiedzenia ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej OC w formacie doc (edytowalny)
 • Og?oszenia
 • Praca
 • Nieruchomo?ci
 • Motoryzacja
 • Turystyka
Apcontrol
Firma realizuje inwestycje w bran?y elektrycznej oraz AKPiA ze szczególnym akcentem na automatyk? dla wentylacji oraz klimatyzacji. Proponuj? rozwi?zania kompleksowe od projektu ...
Szczegóły ogłoszenia

Abicon
Pionierzy pod wzgl?dem mycia parowego w Polsce, posiadaj? najd?u?sze do?wiadczenie w zastosowaniu maszyn parowych w celach komercyjnych. Maszyny, które posiada firma s? przystosowa...
Szczegóły ogłoszenia
wino a zdrowie
Na pewno po wielokro? zastanawia?e? si? jaki jest wp?yw wina na zdrowie. Wino jest trunkiem, który na pewno wp?ywa dobrze na nasze cia?o. W dodatku wino wspomaga nasze cia?o, a rów...
Szczegóły ogłoszenia

Praca Doradcy Kredytowego
Poszukujemy odpowiedzilnej i rzetelnej osoby do pracy w nowoczesnej firmie dzia?aj?cej w sferze us?ug finansowych przez internet. Najch?tniej osob? studiuj?c? do pracy wg grafika d...
Szczegóły ogłoszenia
SZUKAM BIURA WROC?AW KRZYKI
Firma us?ug finansowych przez internet poszukuje biura w dzielnicy Krzyki we Wroc?awiu. Mo?e by? mieszkanie.
Szczegóły ogłoszenia
BIURO PODRÓ?Y LAGUNA TRAVEL
Najlepsze wakacje w atrakcyjnej cenie Biuro Podró?y LAGUNA TRAVEL: Egipt, Turcja, Tunezja  i inne, super Last Minute. CODZIENNIE NOWE PROPOZYCJE.
Szczegóły ogłoszenia

Sp?ywy Kajakowe
Nowo?? na rynku - sp?ywy kajakowe na po?udniu Polski. Sprawd? nasz? ofert? na www.splywy-kajakowe.pl
Szczegóły ogłoszenia
 • Galeria
 • Motocykle
 • Samochody
 • Kobiety i auta
 • SUV
Nowy Nissan Juke - to nie ?art ;) Lamborghini Gallardo Ma?y ale jak prawdziwy Czym pojecha??
Felga i szpilki
Konto u?ytkownika

Login:

Hasło:


Nowe konto
Reklama:

Z?ó? bezp?atne zapytanie o leasing od 1%

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman